swietlicasobolew
 
  Prezentacja
  PŁATNOŚCI ZA OBIADY
  Stołówka szkolna
  Nasz ogródek
  Regulamin świetlicy
  Dzienny rozkład zajęć świetlicowych
  Zgłoszenie dziecka na swietlicę
  Oświadczenia rodziców
  Kontakt
  Galeria
  Zajęcia świetlicowe 2014
  Zajęcia świetlicowe 2013
  Zajęcia świetlicowe 2011,2012
  WIGILIA 2014
  Turnieje
  Ale to już było ...
Regulamin świetlicy

 

Regulamin świetlicy szkolnej

         I.     Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

  Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach.

2. Organizowanie dożywiania dla uczniów zakwalifikowanych przez Ośrodek  Pomocy Społecznej.

3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności  w  nauce.

4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania                
u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie  zachowanie się szkole , domu i środowisku lokalnym).

5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.

6. Prowadzenie współpracy z rodzicami , wychowawcami klas , a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności  wychowawczych.

       II.       Założenia organizacyjne.

1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice do 30 września. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia ( imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania).

2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy
z powodu nieobecności nauczyciela.

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.00 -16.00.

           III.       Warunki korzystania ze świetlicy.

 Wychowankowie powinni:

1. Przedłożyć wychowawcy świetlicy wypełnioną przez rodziców kartę zgłoszenia.

2. Regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach.

3. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.

4. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.

5. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.

               IV.     Nagrody i kary wobec wychowanków

 1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.

 2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.

 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

 4. Obniżenie oceny ze sprawowania za nieusprawiedliwione nieobecności na

      zajęciach świetlicowych (dotyczy uczniów dowożonych autobusem szkolnym).

 

 

Świetlica przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie  
  Talon obiadowy na miesiąc MAJ 2018 należy wykupić do 15.05.2018r.

Cena talonu: 45,00 zł
 
POLUB NAS  
   
Aktualności  
  Talon obiadowy na miesiąc LUTY 2018 r. należy wykupić do 15.02.2018r.

Cena talonu: 50,00 zł

Cena obiadu w r. szk. 2017/2018 nie zmieniła się, nadal jeden obiad dla ucznia kosztuje 2,50 zł.
 
Ogłoszenia  
  Wypisy dziecka z obiadu:
1. w przypadku nieprzewidzianej nieobecności dziecka w szkole (choroba, nagłe zdarzenie, wyjazd) do godz. 9.00 każdego dnia;
2. w przypadku nieobecności z powodu zaplanowanego wyjazdu prywatnego, wycieczki szkolnej, zawodów sportowych itp., najpóźniej dzień przed przewidywaną nieobecnością ucznia na obiedzie;
3. wypisów można dokonywać osobiście u wychowawcy świetlicy, telefonicznie pod numerem 25 6825679 wew. 24 lub pod prywatnym numerem 500 190 427 (również smsem).
 
Kontakt z nami  
  Świetlica przy Publicznej
Szkole Podstawowej
w Sobolewie
ul. Kościuszki 17
08-460 Sobolew

tel. 25 6825679
fax 25 6825681
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (16 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free